Privacyreglement Korten boek & kantoor

 

Privacyreglement van:

Korten boek & kantoor gevestigd aan de A.Geertsstraat 19 te Olst.

Dit is het privacyreglement van de website http://kantoorshop.korten.nl (hierna: "Website") en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die Korten boek & kantoor in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

Korten boek & kantoor respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden
Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals https://penpresent.quantore.nl. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Korten boek & kantoor is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

 

Cookies
Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst Korten boek & kantoor kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest Korten boek & kantoor informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan
Korten boek & kantoor heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken.

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van http://kantoorshop.korten.nl te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen). 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie voor een periode van maximaal 1 jaar na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd. 

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Meer informatie over het verwijderen van cookies vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Social media
Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van: Facebook, Google+, Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van Korten boek & kantoor is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

 

Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u als bezoeker van onze website een e-mail of andere berichten naar Korten boek & kantoor verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af. 

Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  Korten boek & kantoor treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij Korten boek & kantoor een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. Korten boek & kantoor beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Korten boek & kantoor die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Korten boek & kantoor verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Korten boek & kantoor, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Korten boek & kantoor, op de volgende manieren:
- Via e-mail: info@korten.nl
- Via telefoon: 0570-561298 tijdens werkdagen, klik hier voor onze openingstijden
- Post:  Korten boek & kantoor A.Geertsstaat 19 8121BK OLST

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
Korten boek & kantoor spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n). 

Korten boek & kantoor zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Korten boek & kantoor weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Korten boek & kantoor deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen. Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Korten boek & kantoor voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Korten boek & kantoor als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Korten boek & kantoor gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn
Korten boek & kantoor bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Korten boek & kantoor.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.