Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 47/2014 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 4053827.

I. ALGEMEEN

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Leverancier.
1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  Boek & Kantoor Korten en Klant. De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  Boek & Kantoor Korten en Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  Boek & Kantoor Korten en Onderneming.
1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

2. Definities
2.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met  Boek & Kantoor Korten een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka toestemming hebben gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden.
2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.
2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.
2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door  Boek & Kantoor Korten aan de Klant.
2.9. Producten: de producten en diensten die door  Boek & Kantoor Korten worden aangeboden.
2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.12. Website: de door  Boek & Kantoor Korten geëxploiteerde website(s).

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1. Elke aanbieding van Boek & Kantoor Korten is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat  Boek & Kantoor Korten deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.4. Boek & Kantoor Korten is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van Boek & Kantoor Korten zijn genomen.
3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Boek & Kantoor Korten  beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.
3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan Boek & Kantoor Korten opgegeven informatie juist en volledig is.
3.7. Boek & Kantoor Korten heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Boek & Kantoor Korten zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3. Alle prijzen en tarieven van  Boek & Kantoor Korten zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.
4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Boek & Kantoor Korten het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt   Boek & Kantoor Korten de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5. Levering
5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door Boek & Kantoor Korten genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Boek & Kantoor Korten bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant  Boek & Kantoor Korten Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak,  een levertermijn van 30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden. Boek & Kantoor Korten is in dat geval niet schadeplichtig.
5.4. Boek & Kantoor Korten is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Boek & Kantoor Korten gerechtigd aan Ondernemingen elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie
6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
6.3. De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.
6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan  Boek & Kantoor Korten is gemeld.
6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
c.  Boek & Kantoor Korten niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft  Boek & Kantoor Korten de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

7. Betaling en facturering
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van Boek & Kantoor Korten binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Deze betaling vindt bij bestelling anders dan via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een bankoverboeking.
7.2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Boek & Kantoor Korten overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.

8. Aansprakelijkheid
8.1.  Boek & Kantoor Korten is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.  Boek & Kantoor Korten is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Leverancier, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van  Boek & Kantoor Korten (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.
8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan  Boek & Kantoor Korten te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Leverancier, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van  Boek & Kantoor Korten ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat  Boek & Kantoor Korten in rekening heeft gebracht.
8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart Boek & Kantoor Korten voor alle schade die Boek & Kantoor Korten mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Boek & Kantoor Korten geleverde zaken.

9. Overmacht
9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de  Boek & Kantoor Korten zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van de Leverancier, stakingen in het bedrijf van de Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de  Boek & Kantoor Korten afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De  Boek & Kantoor Korten is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

10. Intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier.
10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).
10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden.  Boek & Kantoor Korten heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
10.4.  Boek & Kantoor Korten draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
10.5.  Boek & Kantoor Korten spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door Boek & Kantoor Korten geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal  Boek & Kantoor Korten naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij Boek & Kantoor Korten niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.


11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
11.1.  Boek & Kantoor Korten verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. het in contact kunnen treden met de Klant;
c. het door de  Boek & Kantoor Korten verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van de  Boek & Kantoor Korten en aan haar gelieerde ondernemingen;
d. andere doeleinden die door Boek & Kantoor Korten aan Klant kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een privacystatement op de Website.
11.2.  Boek & Kantoor Korten zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Boek & Kantoor Korten en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijkniet van toepassing.
12.2. Geschillen tussen Boek & Kantoor Korten en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij Boek & Kantoor Korten als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN

13. Transport / risico
13.1. Indien de verkochte zaak door Boek & Kantoor Korten of een door deze aangewezen vervoerder bij de Consument wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van de Consument van de bezorging af.

14. Ontbinding via Website gesloten Overeenkomsten
14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Leverancier, zonder opgave van redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit zal worden vermeld).
14.2. Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan Boek & Kantoor Korten te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door  Boek & Kantoor Korten vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet althans zo min mogelijk beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen. Het verbreken van de verzegeling betekent dat de Klant de Producten wenst te behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
14.3. Indien de Klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met  Boek & Kantoor Korten ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal  Boek & Kantoor Korten deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen.  Boek & Kantoor Korten behoudt het recht om geretourneerde Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van  Boek & Kantoor Korten schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal  Boek & Kantoor Korten de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen.  Boek & Kantoor Korten heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

III. OVEREENKOMSTEN MET ONDERNEMINGEN

15. Levering, transport en risico
15.1. Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.
15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen  Boek & Kantoor Korten en Klant is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle door  Boek & Kantoor Korten geleverde Producten blijven eigendom van  Boek & Kantoor Korten of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan  Boek & Kantoor Korten is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.
16.2. De Klant zal de door  Boek & Kantoor Korten geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door  Boek & Kantoor Korten geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor  Boek & Kantoor Korten totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.  Boek & Kantoor Korten heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
16.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan  Boek & Kantoor Korten is verschuldigd, is  Boek & Kantoor Korten gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt  Boek & Kantoor Korten onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft  Boek & Kantoor Korten en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

17. Betaling en zekerheid
17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Boek & Kantoor Korten hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Boek & Kantoor Korten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Boek & Kantoor Korten schadevergoeding te vorderen.
17.4.Boek & Kantoor Korten is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op de Leverancier. Ingeval de vordering van Boek & Kantoor Korten op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt Boek & Kantoor Korten van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Boek & Kantoor Korten zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Boek & Kantoor Korten terstond genoegzaam en in de door Boek & Kantoor Korten gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is Boek & Kantoor Korten gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
17.6. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

18. Ontbinding overeenkomst
18.1. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Boek & Kantoor Korten voldoet en zij door Boek & Kantoor Korten Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de  Boek & Kantoor Korten gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die Boek & Kantoor Korten op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar
Indien de behoorlijke nakoming door Boek & Kantoor Korten van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Boek & Kantoor Korten komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 9 worden genoemd, is  Boek & Kantoor Korten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden